02513 858 969 - 02513 858 474

Cơ Cấu Tổ Chức

- Cán bộ quản lý; 03
- Giáo viên cơ hữu :40
- Giáo viên thỉnh giảng : 18
- Nhân viên : 30

Trong những năm học vừa qua, số lượng đảng viên còn ít nên được sinh hoạt ghép với Chi bộ giáo dục xã Phú Lâm. Ngày 22/8/2009 Chi bộ rường TH & THCS Lê Quý Đôn đã được thành lập chi Bộ riêng, hiện có 5 đảng viên.
Công Đoàn phối hợp chặt chẽ với HĐQT & BGH thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị xã hội.Tổ chức các hoạt động Công đoàn, đẩy mạnh công tác thi đua Hai tốt. Luôn kiểm tra động viên VCLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ đời sống cho CĐV, đạt Công đoàn vững mạnh trong nhiều năm học.
Đoàn TNCS.HCM và Liên đội:
+ Thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ đề ra
+ Tích cực tham gia các phong trào do ngành và địa phương phát động.